Terrestrial and fallout radionuclide fingerprints of sediments from highway stormwater retention ponds

Punimi shkencor “Terrestrial and fallout radionuclide fingerprints of sediments from highway stormwater retention ponds” botuar në revistën shkencore “Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry”. Zona e studimit të punimit është Kosova, përkatësisht autostrada Morinë-Merdar.